بیلبورد
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران
مزایده: یک مرحله عمومی
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396.01.23
مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.02.02
زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1396.02.03 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
محل دریافت و برگشت اسناد: مازندران- ساری - خیابان انقلاب، روبروی استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- اداره منابع انسانی- پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده برای گروه الف 163.000.000 ، گروه ب: 158.000.000 ریال گروه ج 194.000.000 ریال، گروه د 200.000.000 ریال، گروه و 121.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر (حداقل سه ماه اعتبار) و یا واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2176375004002  به نام حساب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ارائه گردد
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت مزایده واگذاری الکترونیکی HTTP://IETS.MPORG.IR مراجعه یا با شماره 7-33326002-011  اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 
آگهی مزایده عمومی 
نوبت اول
دستگاه مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
موضوع مزایده: نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی (26 دستگاه پل عابر پیاده و 12 دستگاه بیلبورد حاشیه راه در قالب 5 گروه) در حریم راههای استان مازندران
مزایده: یک مرحله عمومی
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396.01.23
مهلت ارسال اسناد: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396.02.02
زمان و محل قرائت پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1396.02.03 ساعت 9 صبح - در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
محل دریافت و برگشت اسناد: مازندران- ساری - خیابان انقلاب، روبروی استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- اداره منابع انسانی- پشتیبانی و رفاه
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: تضمین شرکت در مزایده برای گروه الف 163.000.000 ، گروه ب: 158.000.000 ریال گروه ج 194.000.000 ریال، گروه د 200.000.000 ریال، گروه و 121.000.000 ریال می باشد که می بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر (حداقل سه ماه اعتبار) و یا واریز وجه به حساب سیبا بانک ملی به شماره 2176375004002  به نام حساب اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ارائه گردد
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت مزایده واگذاری الکترونیکی HTTP://IETS.MPORG.IR مراجعه یا با شماره 7-33326002-011  اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 


تماس با 118 بیلبورد

بیلبورد
وبسایت اصلی شرکت: SONIZ.CO
بیلبورد
دفتر مرکزی: 021-22050118
بیلبورد
دفتر پشتیبانی: 021-56 21 56 21
بیلبورد
مسئول رزرو : 09190 110109
بیلبورد
ایمیل: info[at]118billboard.ir
بیلبورد
دفتر مرکزی: تهران . پاسداران . نگارستان 4 . پلاک 28 . واحد 9